Các trường hợp được giảm thuế khoán

thue-khoan

Các trường hợp được giảm thuế khoán

Điểm 11 Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp giảm thuế khoán cụ thể như sau:

  1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh

Trong trường hợp này thì người nộp thuế phải gửi thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất 01 ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh.

Cơ quan thuế dựa vào thời gian ngừng/nghỉ kinh doanh của người nộp thuế khoán để xác định số tiền thuế khoán được giảm. Sau đó ban hành thông báo được giảm thuế theo mẫu 03/MGTH hoặc quyết định không được giảm theo mẫu 04/MGTH (Các mẫu này được ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Số thuế khoán được giảm xác định như sau:

– Cá nhân người nộp thuế khoán nghỉ liên tục trọn 01 tháng (từ ngày mùng 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng đó) trở lên thì được giảm 1/3 số thuế khoán phải nộp của quý;

– Nghỉ liên tục trọn 02 tháng trở lên được giảm 2/3 số thuế khoán phải nộp của quý;

– Khi nghỉ trọn quý thì được giảm toàn bộ số thuế khoán phải nộp của quý;

– Nếu ngừng/nghỉ kinh doanh không trọn tháng thì không được giảm thuế khoán phải nộp của tháng.

  1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hoả hoạn.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán bị bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hoả hoạn thì gửi văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế theo mẫu số 01/MGTH đến cơ quan thuế chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (Mẫu ban hành hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Cơ quan thuế xem xét hồ sơ theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành để xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

  1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi hình thức khai thuế

Trong trường hợp cá nhân có yêu cầu chuyển đổi hình thức khai thuế từ phương pháp khoán sang phương pháp theo từng lần phát sinh thì cơ quan thuế thực hiện thủ tục để chấm dứt quản lý thuế đối với cá nhân theo phương pháp khoán và thực hiện các thủ tục giảm thuế khoán theo hướng dẫn như phần 1 bài viết.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/