Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước?

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước?

Điều 21 Nghị định số 65/2013/ NĐ-CP của Chính phủ quy định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước được xác định bằng giá cho thuê lại trừ đi giá thuê và các chi phí liên quan.

Trong đó:

– Giá cho thuê lại được xác định dựa vào giá trị thực tế ghi trên hợp đồng.

Nếu đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm cho thuê lại thì giá cho thuê lại được xác định căn cứ theo bảng giá do UBND cấp tỉnh quy định.

– Giá thuê được xác định căn cứ vào hợp đồng thuê.

– Chi phí liên quan được hiểu là những khoản chi thực tế phát sinh và có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, gồm:

+ Các loại phí, lệ phí liên quan đến quyền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật;

+ Chi phí cải tạo đất, mặt nước;

+ Chi phí khác liên quan trực tiếp đến cho thuê lại.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/