Các trường hợp nào thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế?

nhuc-nhoi-hoan-thue

Các trường hợp nào thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế?

Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể những trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế bao gồm:

– Hoàn thuế theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Người nộp thuế (NNT) đề nghị hoàn thuế lần đầu, ngoại trừ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân.

NNT đề nghị hoàn thuế lần đầu thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế là người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi đến cơ quan thuế lần đầu và thuộc đối tượng, trường hợp được hoàn thuế. Trong trường hợp NNT có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi đến cơ quan thuế lần đầu, tuy nhiên không thuộc diện được hoàn thuế theo quy định thì trong lần đề nghị hoàn thuế tiếp theo vẫn được tính là hoàn thuế lần đầu.

– NNT đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 năm, kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế.

– Hàng hóa, dịch vụ trong bộ hồ sơ hoàn thuế của NNT không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định; kể cả hàng hóa, dịch vụ mua bán nội địa và hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu.

– Doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, chia, tách, chấm dứt hoạt động; bán, khoán, giao, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

– Đã hết hạn theo thông báo của cơ quan thuế nhưng NNT không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế; hoặc có bổ sung, giải trình lần 2 nhưng không chứng minh được số thuế khai đã đúng.  

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/