Chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ vào Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, công ty tư vấn thuế ACB xin được giới thiệu về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

  1. Khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

 – Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.

– Khoản chi thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật;

– Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

– Đối với khoản chi có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đax bao gồm thuế giá trị gia tăng) phải có chứng từ thanh toán, không dùng tiền mặt.

– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

– Các khoản chi cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp.

– Khoản chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức hoạt động chính trị của doanh nghiệp.

– Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động.

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

– Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2, điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (trừ phần tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường);

– Chi tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để chi trả cho người lao động;

– Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính;

– Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác;

– Chi khấu hao tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp; không được hạch toán, theo dõi trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp với chế độ quản lý tài sản cố định và hạch kế toán hiện hành; phần trích khấu hao vượt mức quy định; khấu hao với tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị.

– Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định;

– Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng;

– Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay;

– Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu;

– Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật;

– Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN;

– Phần chi tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi, tiếp tân, hội nghị, hỗ trợ chi phí… liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ (Không bao gồm các khoản chi quy định tại Thông tư này; không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra).

– Khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động không đúng quy định hiện hành.

– Phần trích chi đóng góp vào các quỹ hiệp hội (quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động) vượt mức quy định theo quy định của pháp luật;

– Chi trả tiền điện nước không có đầy đủ các chứng từ theo quy định.

– Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán xổ số và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh khoản chi bằng ngoại tệ.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/