Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp

uu-dai-tuhe-thu-nhap-doanh-nghiep

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 18 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định để được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), các doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Ưu đãi thuế TNDN quy định áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.

Ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới không áp dụng đối với các trường hợp chuyển đổi hình thức DN, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  1. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế với thu nhập không được ưu đãi thuế. Nếu không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.
  2. Thuế suất 20% không áp dụng đối với các trường hợp sau

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thămdò, khai thác khoáng sản; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

– Thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản và thu nhập từ hoạt động thăm dò, tìm kiếm, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác.

– Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế TTĐB.

– Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

  1. Trong cùng một thời gian, trong trường hợp doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/