Đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý

doi-tuong-thue-gtgt

Đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT của doanh nghiệp. Theo đó, đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý bao gồm:

– Các doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hang hóa và dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

– Những doanh nghiệp mới thành lập, bắt đầu sản xuất kinh doanh thì khai thuế GTGT theo quý.

Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ vào mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý.

Ví dụ: Công ty A bắt đầu kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó, dựa vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 kê khai theo tháng hoặc theo quý.

– Doanh nghiệp tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hoặc theo quý để tiến hành khai thuế. Trong trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai thuế GTGT theo quý nhưng muốn chuyển qua khai thuế theo tháng thì lập thông báo theo mẫu số 07/GTGT ban hành kèm thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chínhvà gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.  

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/