Tiền lương tháng 13 có tính thuế thu nhập cá nhân không?

luong-thang-13-co-dua-vao-tinh-phi-khong

Tiền lương tháng 13 có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Tiền lương tháng 13 được xem là khoản tiền thưởng của doanh nghiệp cho người lao động căn cứ vào kết quả kinh doanh, sản xuất trong năm và đánh giá mức độ làm việc của người lao động.

Trên nguyên tắc, tiền lương, tiền thưởng tháng 13 không mang tính bắt buộc. Tuy nhiên, nếu trên hợp đồng lao động có ghi lương tháng 13, hoặc trong thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương của công ty có quy định hoặc giữa người sử dụng lao động và người lao động thì phải thực hiện. Quy chế thưởng do doanh nghiệp quyết định và được công bố tại nơi làm việc (Theo điều 102, Bộ Luật Lao động 2012). Tiền lương, tiền thưởng tháng 13 được pháp luật khuyến khích bởi có lợi cho người lao động.

Điều kiện để đưa chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí hợp lý:

Căn cứ pháp lý: Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ.

Theo đó, các khoản chi phí không được trừ gồm: Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Thỏa ước lao động tập thể; Hợp đồng lao động; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

– Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, doanh nghiệp thưởng cho người lao động trên cơ hai bên đã thỏa thuận.

-Doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với người lao động sau khi tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp.

Như vậy, để đưa khoản chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí thì cần:

-Ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ theo quy định.

– Quyết định lương thưởng.

– Phiếu chi tiền thưởng.

– Chi trả trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương tháng 13

– Căn cứ vào khoản 2, điều 2, thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khoản tiền lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

– Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân là thời điểm doanh nghiệp chi trả lương cho người lao động.

Hay thì chia sẻ


http://localhost/tuvanthueacb/bao-gia/